Služby

Špecializujeme sa najmä na obchodnoprávne vzťahy, máme dlhoročné zmluvné vzťahy s klientmi – obchodnými spoločnosťami a obcami, ktorým poskytujeme komplexné právne služby.

Občianske právo

 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • rodinné právo (konanie o rozvod manželstva, majetkové vzťahy súvisiace so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť )
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • dedičské právo
 • náhrada škody
 • prevod vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana povesti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • právne analýzy a stanoviská

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností (založenie obchodných spoločností, príprava podkladov k zmenám v spoločnostiach, vrátane prípravy programu a zápisnice z valného zhromaždenia, zrušenie, likvidácia a výmaz spoločností z obchodného registra, zastupovanie pred obchodnými registrami, živnostenskými registrami a inými orgánmi verejnej moci)
 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv vymáhanie pohľadávok
 • konkurzné právo a reštrukturalizačné právo
 •  zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • podnikanie zahraničných osôb na území SR
 • právne analýzy a stanoviská

Občianske právo

 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • rodinné právo (konanie o rozvod manželstva, majetkové vzťahy súvisiace so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť )
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • dedičské právo
 • náhrada škody
 • prevod vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana povesti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • právne analýzy a stanoviská

Správne právo

 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • rodinné právo (konanie o rozvod manželstva, majetkové vzťahy súvisiace so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť )
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • dedičské právo
 • náhrada škody
 • prevod vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana povesti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • právne analýzy a stanoviská

Pracovné právo

 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • rodinné právo (konanie o rozvod manželstva, majetkové vzťahy súvisiace so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť )
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • dedičské právo
 • náhrada škody
 • prevod vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana povesti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • právne analýzy a stanoviská

Trestné právo

 • zmluvné právo – spracovanie a pripomienkovanie zmlúv
 • rodinné právo (konanie o rozvod manželstva, majetkové vzťahy súvisiace so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie otcovstva, vyživovacia povinnosť )
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, pred rozhodcovskými orgánmi, v konaniach pred orgánmi verejnej správy a inými subjektmi
 • dedičské právo
 • náhrada škody
 • prevod vlastníckeho práva k hnuteľným i nehnuteľným veciam
 • právo nehnuteľností
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana povesti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
 • právne analýzy a stanoviská