Odmena

Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o. poskytuje právne služby za odmenu v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

V závislosti od charakteru a zložitosti právneho problému, časovej náročnosti riešenia veci a požiadavky klienta je možné dohodnúť odmenu advokáta ako tarifnú odmenu alebo zmluvnú odmenu.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykoná. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je určená v § 10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, prípady zvýšenia alebo zníženia tarifnej odmeny a stanovuje, čo sa považuje za úkony právnej služby.

Zmluvná odmena sa určí:

  • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.