O nás

Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou vykonávajúcou advokáciu v zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a § 105 a nasl. zak. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorú tvoria advokáti JUDr. Miloš Taragel a JUDr. Natália Počubayová, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ulica Starosaská 11. Sme advokátskou kanceláriou s bohatou históriou a skúsenosťami, na poli advokácie pôsobíme od roku 1991. Naším cieľom je poskytovať profesionálne právne služby kvalitne, rýchlo a efektívne zohľadňujúc pritom individuálne potreby každého klientka. Vzťah medzi nami a naším klientom založený na profesionálnej etike a vzájomnej dôvere je pre nás prioritou. Právne služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku, fyzickým a právnickým osobám na Slovensku, ale i v zahraničí, najmä v Českej republike. 

Tím

JUDr. Miloš Taragel, advokát, zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 2487, narodený v roku 1952 v Spišskej Novej Vsi. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976, kde zároveň v roku 1978 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku z oblasti pracovného práva.

Od roku 1976 do roku 1991 pôsobil ako podnikový právnik a vedúci útvaru právneho a kontroly v Železorudných baniach, š.p., Spišská Nová Ves. Od roku 1991 do roku 2003 pôsobil ako komerčný právnik, od 01.01.2004 do súčasnosti pôsobí ako advokát.

JUDr. Natália Počubayová, advokát, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6439, narodená v roku 1985 v Levoči. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2009, v roku 2010 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2009 do roku 2012 pôsobila ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Ladislava Strižovského, so sídlom Starosaská 11,  052 01 Spišská Nová Ves. Po advokátskej praxi a úspešnom zložení skúšok do Slovenskej advokátskej komory pôsobí od roku 2012 ako advokát.

Mgr. Slávka Taragelová, advokátsky koncipient, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 907602, narodená v roku 1988 v Spišskej Novej Vsi. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2014. Istý čas pôsobila v Advokátskej kancelárii Šrubař & Partners, kde sa venovala hlavne korporátnemu a investičnému právu. Od septembra 2014 pôsobí u nás ako advokátsky koncipient s úzkym spojením s českým právnym prostredím.

Služby

Špecializujeme sa najmä na obchodnoprávne vzťahy, máme dlhoročné zmluvné vzťahy s klientmi – obchodnými spoločnosťami a obcami, ktorým poskytujeme komplexné právne služby.

Právne služby poskytujeme predovšetkým v týchto oblastiach práva :

Obchodné právo

 

Občianske právo

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Právne poradenstvo v iných oblastiach

Zaručený elektronický podpis

Naša advokátska kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, ktorý predovšetkým pri komunikácii s katastrálnymi odbormi okresných úradov, živnostenskými registrami, obchodnými registrami prináša pre klientov značnú úsporu na správnych a súdnych poplatkoch (návrh na vklad do katastra nehnuteľností - úspora 50 - 73 % správneho poplatku, komunikácia so živnostenskými registrami – úspora 50 – 100 % správnych poplatkov, návrh na obchodný register – úspora 50 % súdnych poplatkov, úspora nákladov za úradné overovanie podpisov na listinách a overovanie fotokópii listín, pretože listiny sa obchodným registrom a okresným úradom zasielajú len elektronicky)

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti 

Naša advokátska kancelária v súlade s § 1a a nasl. zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii  poskytuje službu autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom.

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Advokát autorizujúci zmluvu má špecifické povinnosti voči obom účastníkom zmluvy a bude rôzne zodpovedať za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s autorizáciou zmluvy, a to v závislosti od skutočnosti, s ktorou sa spája vznik škody. V prípade autorizácie zmluvy advokátom sa nevyžaduje úradné overenie podpisov účastníkov právneho úkonu.

Referencie

Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o. poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom, a to tak fyzickým osobám ako aj právnickým osobám. Svoj súhlas na uverejnenie referencie nám poskytli:

Odmena

ODMENA

Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o. poskytuje právne služby za odmenu v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

V závislosti od charakteru a zložitosti právneho problému, časovej náročnosti riešenia veci a požiadavky klienta je možné dohodnúť odmenu advokáta ako tarifnú odmenu alebo zmluvnú odmenu.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykoná. Základná sadzba tarifnej odmeny za  jeden úkon právnej služby je  určená v § 10 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Vyhláška upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch, prípady zvýšenia alebo zníženia tarifnej odmeny a stanovuje, čo sa považuje za úkony právnej služby.

Zmluvná odmena sa určí 

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.


Užitočné odkazy

Kontakt

Advokátska kancelária Taragel a Počubayová, s.r.o.
Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 50 413 091, DIČ: 2120310720, IČ DPH: SK2120310720

tel.: +421/ 053 44 213 35
e-mail: legal@aktaragel.sk 
Zväčšiť mapu